شرکت “OKB Spectr” در سال ۱۹۸۹ به نام گروه طراحی تجهیزات طیفی LOMO که بزرگترین و صاحب نام ترین شرکت در سیستم مکانیکی و اپتیکی است .فعالیت اصلی این شرکت ساخت دستگاه های طیف سنجی ( آنالیز ) است .

X