امروزه با بهره گیری از تکنولوژی مطمئن و به روز ، تغییرات جدیدی را در اسپکترومترهای DFS و MFS ( که شامل این مدل ها می باشد (MFS-12, DFS-71, DFS-500 ایجاد کرده است . از تجهیزات اسپکترومتری این شرکت می توان به مدلهای ) DFS500-D اسپکترومتر رومیزی ( DFS500 , مدل ثابت و DFS500-V ( اسپکترومتر ثابت و پرتابل هم زمان) اشاره کرد .
X